Заобљавање и обарање ивица

Команда FILET 

Користи се за заобљавање ивица у два корака.

Selekt frst object or (Polyline/Radius/Trim): укуцамо Р ¿

Specify filet radius<0.00>: уносимо вредност радијуса заобљења¿

Затим поновимо команду

Selekt frst object or (Polyline/Radius/Trim): ):  обележимо једну од ивица за коју се црта радијус

Enter filet radius <0,0>:  Унесемо нову вредноср радијуса

 Selekt and edge or ( Chain/ Radiuse):   Можемо изабрати више ивица са истим радијусом заобљења или изаберемо опцију Chainкоја се односи на ланац међусобно тангентних ивица и за њих задати исти радијус.

Trimомогућава да се део линије који се налази изван заобљења одсече Т, или не No  trim

 

КомандаCHAMFER   

Користи се за обарање ивица.

Задевањем команде добијамо:

Selekt frst line or (Polyline/Distance/Angle/Trim/Method): Изаберемо ивицу за обарање

Ентер сурфаце селецтион оптион( Неxт/ок цуррент) <0к>:  Ентер ако нам је обележена добра раван обарањеа ивице, а ако нам није обележена добра раван N да би нам рачунар обележио другу раван која је дефинисана изабраном ивицом.

Specify base surface chamfer distanc<0.00>: уносимо вредност растојања дуж основне површине за обарање¿

Specify other surface chamfer distanc<0.00>: уносимо вредност растојања дуж друге површине за обарање¿

Selekt an edge or (Loop): Изаберемо ивицу за обарање

LoopОмогућава избор континуалног низа повезаних линија за обарање

Advertisements
од Горданa Гоца Објављено у Auto CAD

Моделирање извлачењем и ротацијом

Комнде EXTRUDE I REVOLVE можемо користити на затвореним раванском објектима који се добијају помоћу : Полилинија, Полигона, Правоугаоника, Круга….

Оно што желимо да издужујемо или ротирамо морамо нацртати у 2Д. Нацртани објекат пре извлачења и ротације морамо прогласити регионом тј. јединственим објектом који се састоји само од једне целине. То се постиже командом REGION.

Обележимо све објекте и из менија DRAWE/ REGION

EXTRUDE Извлачењобјекатзазадатувисину 

Drawe/ solids/ Extrude или iyvlacenje

 Задавањем команде добијамо:

Select object: обележимо објекат који извлачимо

Сpecify hrigth of extrusion or ( Path): Унесемо врадност висине извлачења

Specify angle of tapre for extrusion <0>: Унесемо вредност угла ако желимо зарубљени објекат. Угао задајемо у односу на З-осу.

Ако нам је потребно извлачење дуж задате путање :

Select object: обележимо објекат који извлачимо

Specify hrigth of extrusion or ( Path): П ентер

Селект extrusion patr: обележимо путању

Објекат који се извлачи по путањи мора обавезно бити нормалан на путању у тачки из које путања полази.

Објекат и путања морају бити нацртани у различитим равнима (објекат у топ, путања у фронт).

 Моделирати објекат као на слици према приказаним димензијама у 2Д- у

iyvlacenje1

REVOLVE   Моделирање ротацијом       

Drawe/ solids/ REVOLVE    roracija

Задавањем команде добијамо:

Select object: обележимо објекат који извлачимо

Specify start point for axis of revolution or define axis by( Object/Xaxis/Y axis): Обележимо прву тачку на оси око које вршимо ротацију

Specify endpoint of axis: Обележимо другу тачку на оси око које вршимо ротацију

Specify angle of revolution: задајемо вредност угла ротације

Ротирати сложену површину на слици око доње хоризонталне странице.

roracija1

од Горданa Гоца Објављено у Auto CAD

Координатних система

Постављање и мењање координатних система врши се помоћу

koordinatni sist

Команде са промену координатних сисатема налазе се у Tools/ New UCI ili Ortograpics UCS и на линији алатки UCS

од Горданa Гоца Објављено у Auto CAD

Избор погледа i кординатних системи

Избор  координатних система

 У  Ауто кад-у су дефинисана два основна координатна система:

WCS ( World coordinate system) – светски координатни систем

Који се појављује стартовањем Ауто кад-а, где ознака W означава WCS, а смер x и y осе означава њихов позитиван смер. Смер з осе се одређује правилом десне руке. З усмерена на горе.

UCS ( User coordinate system) – Кориснички координатни систем

Овај координатни систем се препознаје по знаку + и има могућност промене положаја координатног почетка, тако да га можемо поравнавати и подешавати у односу на објекат.

Да би кориснички координатни систем доводили у чељени нови координатни почетак потребно је искључити опцију која то омогућава.

Vienj/ Display/UCS icon/ Or – ако је укључено поставља иконицу коорд. система

Orring – ако је искључена координатни систем се помера

Избор погледа

Избор погледа врши се из менија View/ 3D Views или са линије алатки View

pogledi

За 3Д цртање потребно је прећи у изометриски координатни систем који омогућава 3Д приказ цртежа. То се врши из  ВView/ 3D Views или са линије алатки View.

Разне погледе у моделираwу остварује се преко ових команди.

pogledi1

Да би смо доцртали нешто у ортогоналном погледу потребно је преместити координатни почетак у раван цртања.

TOOLS / MOVE UCS

Ако је потребно заокренути осе користимо команде са линије алатки UCS:

ROTATE UCS AXIS (x,y,z) по x, y и z оси

од Горданa Гоца Објављено у Auto CAD

Радно окружење при 3Д цртању

Осим стандардних алата за цртање при 3Д моделирању морамо поставити неколико нових линија алатки.

View/ Toolbar

Object Snap  – прецизно погађање тачака

Solids        – Алати за креирање чврстих тела

Solid Editing – Алати за измену чврстих тела

UCS          – Алати за дефинисање Корисничких координатних система

UCS II       -Алати за координатне система који су у са стандардним погледима

View         – Стандардни погледи који се користе при моделирању

Render       –

Shade        –

3D Orbit     –

 

од Горданa Гоца Објављено у Auto CAD

Приказивање модела

Код просторног 3Д пројектовања ( приказивања предмета) можемо уочити четири различита приступа:

Формирање жичаног модела (Wire frame)

Овај модел подсећа на реални модел од жице јер се састоји од линија и карактеристичних тачака помоћу којих је потпуно дефинисан облик предмета.

Моделирање кривих површина у простору ( Surface modelng)

Је поступак сличан претходном, али је више орјентисан на криве површине. Врло прецизно се дефинишу криве у свим правцима.

Сенчење просторних модела ( Shading or rendering)

Је поступак којим се од релативно сиромачног жичаног модела са уклањањем невидљивих линија у простору добија реална слика предмета. Сам поступак се састоји од дефинисања положаја извора светлости са подешљивим углом гледања, при чему се добија осенчени изглед тела према задатим параметрима.

Моделирање чврстих тела ( Solid modeling)

Је поступак који тачно дефинише запремину модела у простору. Моделирање чврстих тела солида врши се помоћу готових модела ( коцке, ваљка, клина, лопте…) и применом такозваних булових операција над моделима.

Прављење жичаног или мрежног модела обавља се преко команди са палете HIDE

Prikaz modela

од Горданa Гоца Објављено у Auto CAD

3Д пројектовање

3Д пројектовање

Пројектовањре помоћу рачунара подразумева примену рачунара од идејног пројекта, геометриског модела, структурне анализе па до израде конструктивне документације и пројектовања технологије.

За нас је значајна примена рачунара у пројектовању геометриских модела који подразумева 3Д моделирање којим се описује посторни облик предмета.

Геометриски модел се може приказати помоћу:

Физичког модела ( макете)

  • Информационог модела
  • Модела базе података
  • Апстрактног модела ( жичаног, површинског, солида, цртежа)

Без обзира на начин приказивања, са математичког и инжењерског аспекта проблем при 3Д цртању се своди на дефинисање тачке у простору, које су дефинисане координатама x, y, з. Тачка је основ за дефинисање 3Д цртежа.

Скуп тачака дефинише граничне линије које дефинишу граничне површине, а закривљене површине и равне површине дефинишу контуру предмета.

 Моделирање се може извршити на следеће на~ине:

– Истезањем 2Д објеката,

– Ротацијом 2Д објеката око осе,

– Готовим објектима – солидима

1. Истезање:  

istezanje

2. Ротација

rotacija

2. Ротација

solidi

                                                                                   

од Горданa Гоца Објављено у Auto CAD

Линија менија и линије алатки

Линија менија

linija menija

File – улaзнo-излaзнe кoмaндe зa рaд сa фajлoвимa,
Edit – кoмaндe зa кoпирaњe, прeбaцивaњe, сeлeктoвaњe, брисaњe eлeмeнaтa рaднoг прoстoрa,
View – кoмaндe зa пoдeшaвaњe прикaзa рaднoг oкружeњa,
Insert – komande za umetanje određenih objekata u radni prostor,
Format – кoмaндe зa пoдeшaвaњe улaзних пaрaмeтaрa цртeжa и зa пoдeшaвaњe стилoвa,
Tools – кoмaндe кoje сe кao пoмoћни aлaти кoристe зa пoдeшaвaњe рaзличитих oсoбинa у прoгрaму и нa сaмoм цртeжу,
Draw – кoмaндe зa цртaњe,
Dimension – кoмaндe зa кoтирaњe,
Modify – кoмaндe кoje сe кoристe зa eдитoвaњe нaцртaних oбjeкaтa,
Parametric – параметарска ограничења која могу да се примене код цртања
Window команде за подешавање радних прозора.

Линије алатки

Standard – линија алатки

standard bar

Status bar – статусна линија алатки

У доњем левом углу приказује координате курсора на екрану.

Имамо 8 тастера који могу бити укључени или искључени.   ( Tools/ Drafting setings)

SNSP – Помоћни корак тј. Скоковито кретање миша

GRID – Помоћна мрежа

ORTHO – Цртање само ортогоналних (хоризонталних и вертикалних линија)

POLAR – Приказ поларниг координата

OSNAP – Активира обележене команде iz Object Snap за прецизно погађање тачака

OTRACT – Ортогонално праћење, испрекидана линија која показује правац могићег кретања линије

LNJT – Омогућава приказ изабране дебљине линије

MODEL – Простор модела

PAPER – Омогићава рад у простору папира

Табулатор Model i Layout

MODEL– Зцртање цртежа у 2Д и 3Д

LAYOUT – Омогућава поглед на цртеж који се користи само при штампању. У Layoutu можемо скалирати цртеж, додавати везане погледе… За контроли подешавања Lauauta треба кликнути на тастер Папер на статусној линији.

Линија алатки Object properties

objekt propertis

  1. Селектовани објекат се пребацује у текући слој
  2. Отвара Layer Property Menager за дефинисање слојева
  3. За избо тренутно активног слоја за цртање
  4. За избор боје
  5. За избор врсте линије
  6. За избир дебљине линије

Остале линије алатки

Остале линије алатки

Постављање линија алатки врши се из: View/ Toolbars

Основне палете са алатима су:

*              3D Orbit – за контролу 3Д погледа (покретање, окретање…)

*              Dimensions – За котирање

*              Draњ – Команде за цртање

*              Inquiry – Команде за раздаљине,координате тачке, атрибути објекта и обележавање.

*              Insert

*              Layers

*              Layouts – Садржи алате за одређивање изгледа цртежа приликом приказивања, штампања и цртања.

*              Modify – Садржи команде за модификовање објеката (померање, ротацију, пресликавање, брисање, копирање на         растојању…)

*              Modify II –  Садржи команде за измене над сложеним објектима

*               Properties – за дефинисање и мењање слојева и њихових особина

*              Object  Snap – садржи команде за прецизно бирање карактеристичних тачака на објекту

*              Refredit

*              Reference

*              Reder – команде за рендеровање (изглед пуног тела, светла, сенке…)

*              Shade – команде за сечење 3Д објекта

*              Solids– команде за моделирање

*              Solids editing – команде за измене 3Д објекта

*              Standard

*              Stayles-

*              Surfases – команде за уобличавање и крсирање сложених 3Д објеката

*              Text

*              UCS – команде за избор координатних система у коме радимо

*              UCS II – команде за избор већ дефинисаних координатних система

*              View – команде за начин приказивања 3Д модела

*              Viewports – команде за креирање и мењање вишеструких погледа на цртежу

*              Web – команде за приступ Wбу-у

*              Zoom – команде за кретање кроз цртеж (смањивање, увецавање…)

linije alatki

од Горданa Гоца Објављено у Auto CAD

Примена команди zoom i pan (начини приказивања цртежа)

AutoCAD пружа више начина да се цртеж у току израде увек сагледа у најпогоднијем облику, релативној размери и положају. Тако је могуће увећати или умањити делове екрана да би се добио детаљнији или глобални увид у стање ствари. Том приликом се не врши физичко увећање или умањење цртежа, већ се само „лупа“ приближава или удаљује.

То значи да екран у ствари представља само „прозор“ кроз који се посматра цртеж, а дапри томе не долази до померања координата самих нацртаних објеката.

ZOOM

Команда Zoom  омогућава управљање приказом цртежа на екрану. Налази се у View– Zoom или на линиј алатки Zoom.

zoom

WINDOW

Опција WINDOW се користи када се жели увећање одређеног дела цртежа. По избору ове опције треба мишем уоквирити жељено поље и AutoCAD ће га приказати увећано. Поступак се може понављати без ограничења тј. може се захтевати да се и наситнији детаљи на цртежу увећају до жељене размере.

PREVIOUS

Опција PREVIOUS омогућава повратак на претходни приказ цртежа. AutoCAD може да упамти више претходних приказа на екрану.

IN

Опција IN служи за увећање приказа цртежа за одређени фиксни фактор размере.Прецизније, Ин опција  могућава да се приказ увећа за два пута у односу на тренутно активан. При томе се као референтна тачка узима центар екрана.

OUT

Опција OUT умањује приказ тако да се може сагледати два пута већа површина цртежа.

CENTER

Опција Center омогућава избор тачке која ће бити премештена у центар екрана. Притиском на десни тастер миша потврђује се иста размера. Унос нове нумеричке вредности одређује величину видног поља по висини, изражену у AutoCAD-овим јединицама.

ALL

Опција ALL врши прилагођавање размере приказа на екрану тако да цео цртеж стане у оквир екрана. Важно је напоменути да ће ако је величина радног поља већа од тренутно нацртаног цртежа приказ бити тако прилагођен да се види и читаво радно поље.

ЕXТЕНТС

Помоћу опције ЕXТЕНТС прилагођава се размера приказа цртежа тако да све штоје на њему нацртано стане у оквир радног екрана.

SCALE

Опција SCALE омогућава да се уносом нумеричког параметра одреди релативна размера приказа цртежа. Уносом само нумеричке вредности нпр. 2 и притиском на десни тастер миша добиће се два пута већа размера приказа, али у односу на ZOOM ALL приказ. Ако се жели 2 пута већа размера од тренутно активне треба уз нумеричку вредност унети и знак X. Могуће је задавати и факторе мање од једнице, нпр 0.5x и тиме добити упола мању размеру приказа.

DYNAMIC

Опција DYNAMIC  омогућава „скокове“ на различите делове цртежа. Избором DYNAMIC  прво се добија приказ целог цртежа, односно тзв. „виртуелни“ екран. У оквиру виртуелног екрана се појављују следеће зоне: плавим оквиром је назначена граница цртежа (LIMITS), а зеленим оквиром претходно активно видно поље. Померањем белог правоугаоника врши се избор жељеног дела цртежа, а притиском на десни тастер миша завршава функција.

У фази избора дела цртежа који се жели приказати може се утицати и на величину будућег видног поља, тј. на будућу размеру приказа и то на следећи начин. Притиском на леви тастер миша мења се режим управљања тако да померање миша има за последицу промену величине белог правоугаоника. Постизање жељене величине поља фиксира се поновним притиском на леви тастер, а даље функција завршава коначним позиционирањем оквира на жељено место и притискањем десног тастера миша.

REALTIME

Овом опцијом је омогућен интерактивни избор величине приказа цртежа и то у реалном времену. Избором опције Realtime добија се курсор у облику лупе са плус и минус знаковима. Притиском и задржавањем притиснутим левог тастера миша функција постаје активна, а померање миша на горе има за резултат повећање приказа док га померање на доле умањује. Отпуштање левог тастера прекида зумирање, а притисак на десни тастер отвара додатни мени из кога се избором опције еxит завршава функција.

PAN

Помоћу команде PAN врши се померање видног поља у односу на цртеж али уз задржавање истог фактора размере односно увећања.

pan

Point

Опција Поинт омогућава да се изврши померање видног поља за произвољан правац и величину. По избору опције треба левим тастером миша показати на место нанцртежу које треба визуелно померити, а потом и место на које се та тачка премешта. На тај начин постиже се ефекат померања видног поља без промене размере приказа.

Left/Right/Up/Doњn

Ове опције служе да се видно поље брзо помери у неком од основних праваца тј. лево/десно или горе/доле. То померање је фиксно и износи 10% ширине или висине екрана. Померање видног поља еквивалентно примени opcija Left/Right/Up/Down може се постићи употребом Scroll Bar-ова уз десну и доњу ивицу екрана. Начин њихове употребе је стандардан као и за све Њиндоњс апликације.

Realtime

Realtime опција омогућава да се померање видног поља изврши интерактивно, односно у жељеном правцу и за потребну величину истовремено праћено одговарајућим приказом на екрану. По избору опције се уместо стандардног курсора појављује симбол у облику шаке, а притиском на леви тастер миша активира се померање видног поља. При томе треба држати леви тастер миша стално притиснутим да би се померање вршило интерактивно. Отпуштање левог тастера миша прекида функцију а поновни притисак и померање је активирају. За прекид финкције треба притиснути десни тастер миша и изабрати опцију Exit.

од Горданa Гоца Објављено у Auto CAD

Подешавање за штампу

За штампање цртежа користи се иконица PRINT , која служи за подешавање цртежа приликом штампе, на којој се могу извршити следећа подешавања:

stampawe

 

од Горданa Гоца Објављено у Auto CAD